logo

                 Voor PDF Klik hier

Groeiplan leefbaarheid

Budel-Schoot

 

“Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.”

 

 

Gemaakt voor inwoners Budel-Schoot

Door: Bert van Dokkum & William van den Berg 20april 2013.

Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot p/a Pastoor Lemmensstraat 11a, 6023AG Budel-Schoot T 0495-430070 bertvandokkum@upcmail.nl

Voorwoord

Voor u ligt een eerste weergave van het groeiplan Budel-Schoot. Een ambitieus plan dat reeds op vele

plekken en tijdstippen aan discussie onderhevig is geweest en dat is ook de bedoeling van dit plan. Want

het kan alleen maar groeien zoals een plant groeit door regelmatig water geven en op z'n tijd bemesten.

Niettemin willen we door de gedachten op papier te zetten een stap naar de realisatie zetten. Met de door

de gemeente Cranendonck georganiseerde huiskamer gesprekken over de WMO, Wet Maatschappelijke

Ondersteuning, bij de dorpsgenoten Marloes Seelen en Noud van Leeuwen thuis, kwamen wensen en gedachten

goed op tafel. Na vaststelling van het Gemeentelijke WMO plan door de Gemeenteraad en het

aanwijzen van Budel-Schoot als pilot werd een begin gemaakt met de plan ontwikkeling op Schoot. Na wat

gesprekken over organisatie en verantwoordelijkheid, was de werkgroep Leefbaarheid een feit.

Omdat het bestuur van de Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot niet tevreden was met de voorgang van

het door de Gemeenteraad vastgestelde Masterplan Budel-Schoot nam ondergetekende het voortouw om

te trachten hier voortgang in te krijgen.

Was hij een tijd de enige trekker, ontwikkelaar, creatieve geest achter het plan ARK, nu worden die gedachten

meer vorm gegeven met de creatieve inbreng van Wiliam een jonge architect uit het dorp.

Het plan ARK betreft een stuk grond in het centrum van Budel-Schoot dat in het masterplan een sociale

verbindingsfunctie heeft gekregen. Door het plan vorm te geven en de discussie aan gaan met iedereen

willen we een plan realiseren waarbij wij allen het idee hebben dat het ZIJN/HAAR plan is, zijn/haar plan als

bewoner van Schoot.

Met alle plannen die we ontwikkelen willen het ook de kosten zo laag mogelijk houden om het betaalbaar te

houden voor de toekomstige gebruikers, de bewoners van Budel-Schoot.

Doelstelling van ons is: een materile en immaterile bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Schoot

NU en in de toekomst. Gezien de veranderende opvattingen en regelgeving m.b.t. tot zorg is dat zeker van

belang voor ons allen.

Om het verhaal een beetje te kunnen volgen hebben we belangrijke plannen, ontwikkelingen en gedachten

en de gevolgen van Rijksbeleid in deze rapportage opgenomen. Of dat tot de gewenste duidelijkheid leidt

bemerken we wel al werkend met dit document en daarmee voldoet het gelijk aan de titel "groeiplan".

Wij gaan er in ieder geval aan staan en allen die op welke manier ook, ons ter zijde willen staan, zijn meer

dan welkom. In de periode dat Bert met vakantie is zal William het aanspreekpunt zijn voor de plannen en

het ontmoetingspunt in het bijzonder. Aan de slag, er is nog veel te doen. De discussie is geopend.

William van den Berg,

naza01design@hotmail.com

Bert van Dokkum.

logo

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

 

 

 

 

 

 

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

1

Inhoudsopgave

Voorwoord blz. 1

Inhoud blz. 2

Masterplan Budel-Schoot blz. 3

Wet Maatschappelijke Ondersteuning blz. 3

Werkgroep Leefbaarheid Sterk-Schoot blz. 4

Projecten: blz. 6

Saai op Schoot blz. 6

Buurtverenigingen blz. 6

Samen online Schoot blz. 7

Schoot voor elkaar blz. 8

Educatieve BouwHal blz. 10

Inlooppunt De Reinder/dagopvang blz. 12

Project ARK blz. 14

Plan ARK blz. 15

Hoe nu verder blz. 18

Bijlage A blz. 20

Clustering opmerkingen n.a.v. vorige projecten.

Bijlage B

Uitleg Coperatieve verenigingen

blz. 22

Bijlage C

OP de website www.sterkschoot.nl is de presentatie te zien van inlooppunt De Reinder en plan ARK.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

2

Samenvatting WMO, leefbaarheid en masterplan.

Masterplan Budel-Schoot.

Inwoners van Budel-Schoot zijn gemiddeld minder trots op hun dorp dan inwoners van de andere

Cranendonckse kernen. Dat bleek uit een onderzoek dat woningcorporatie Wocom en gemeente in 2009

uitvoerden. Budel-Schoot heeft dan ook te kampen met problemen waar veel kleine kernen mee te maken

hebben. Er zijn steeds minder winkels, en het dorp biedt te weinig voorzieningen voor jongeren en ouderen.

In Budel-Schoot zijn bovendien relatief veel huurwoningen waarvan een deel voor korte tijd worden

bewoond. Betrokkenheid bij het dorpsleven kan daardoor niet groeien.

Masterplan Integrale Dorpsontwikkeling.

Budel-Schoot kreeg hierdoor al met al een negatief imago. En daar willen de gemeente en WoCom iets aan

doen. Samen met de inwoners is daarom in 2009 een Masterplan Integrale Dorpsontwikkeling voor Budel-

Schoot opgesteld. Daarin staan concrete maatregelen zoals het opknappen en schilderen van de huizen

van Wocom, het onderzoeken en aanpassen van het huurbeleid (onder andere meer gericht op langere

contracten), en het verbeteren van de Grootschoterweg en omgeving. Het plan bevat ook voorstellen om

het dorp aantrekkelijker en geschikter te maken voor jongeren en ouderen.

Door en voor de mensen blijft het motto!

De andere kant van Schoot.

Maar er is ook een andere kant van Budel-Schoot. Er is bijvoorbeeld een bloeiend verenigingsleven en er

zijn een heleboel actieve inwoners die zich voor het dorp willen inzetten. Deze kant van Schoot willen we

met gebiedsmarketing extra onder de aandacht van de inwoners brengen. Daar is men in de zomer van

2011 mee gestart. Tot het einde van 2012 vinden er allerlei activiteiten plaats om de inwoners van Budel-

Schoot te laten zien dat er genoeg redenen zijn om trots te zijn. Samen met een klankbordgroep, waar de

gemeente en Wocom en een ingehuurd communicatie bureau de ondersteuners van zijn, is daarvoor ook

een logo ontwikkeld: Buitengewoon Schoot. Door en voor de mensen blijft het motto! Daarom worden er

geen nieuwe activiteiten bedacht, maar sluiten deze aan bij bestaande initiatieven. Daar worden aspecten

van gebiedsmarketing aan toegevoegd. Men gaf ze met het logo een gezicht. In 2012 wordt de

gebiedsmarketing uitgebreid en kan heel Cranendonck kennismaken met die andere kant van Schoot. Een

treffende actie was de plaatsing van prikkers met het logo Buitengewoon Schoot in alle tuinen en de

presentatie van Schootitief die met haar optreden heden en verleden op een aanstekelijke manier verbond

en daarmee een grote bijdrage leverde aan het SAMEN gevoel.

Het aanzien van Schoot veranderen.

In de zomer van 2011 is niet alleen gestart met de gebiedsmarketing maar ook met de concrete aanpak

van problemen. Maatregelen om de leefbaarheid voor jongeren en ouderen te bevorderen staan in de

steigers, er wordt kritisch gekeken naar het aanbod van De Reinder. De gemeente is bovendien begonnen

met het opknappen van de Grootschoterweg en WoCom is de gestart met het schilderen van de huizen in

verschillende kleuren en in april 2013 is gestart met de renovatie van een aantal woningen. Dit alles zal het

aanzien van Budel-Schoot zeker veranderen, maar belangrijker is dat de inwoners dit ook echt zelf ervaren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er een belangrijke uitvoerende taak bij

onze gemeente gelegd. Samenvattend omschrijft de gemeente Cranedonck dat als volgt.

De uitdaging om mensen weer met elkaar in contact te brengen kan en wil de gemeente niet alleen

oppakken, maar samen met de inwoners en met betrokken organisaties. Daarom zijn er in de voorbereiding

van de nieuwe plannen huiskamergesprekken geweest om met gewone mensen over de Wmo te praten en

zijn verenigingen en instellingen bij de voorbereiding betrokken. Daar zijn veel bruikbare onderwerpen uit

gekomen:

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

3

• Mensen willen graag oud worden in het eigen dorp. Daarvoor zijn wel geschikte woningen en

voorzieningen nodig. Een ontmoetingsplek is daarbij belangrijk.

• Er is ook behoefte aan een lokaal aanspreekpersoon of vertrouwenspersoon. Inwoners die hulp nodig

hebben trekken niet snel aan de bel of weten moeilijk de weg te vinden.

• Er moet niet alleen oog zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Er moet ook aandacht zijn voor

de jeugd en voor de ontmoeting tussen jong en oud.

• Mensen staan open om de eigen verantwoordelijkheid te nemen, door bijv. de eigen woning aan te

passen of door activiteiten te organiseren. De gemeente zou daarbij kunnen helpen door de regelgeving

zo eenvoudig mogelijk te maken.

• Er komt steeds meer druk op mantelzorgers te liggen. Deze groep verdient extra aandacht.

Om de maatschappelijke ondersteuning te versterken werken we drie lijnen uit:

Meedoen en eigen verantwoordelijkheid versterken.

We gaan mensen bewust maken van de vergrijzing en de gevolgen daarvan. Jongere ouderen worden

gestimuleerd om de eigen woning aan te passen nu ze vitaal zijn. Algemene toegankelijke zaken, zoals een

boodschappen-, klussendienst of ontmoeting in het gemeenschapshuis worden gestimuleerd.

Onderlinge ondersteuning versterken.

We willen vooral de onderlinge ondersteuning in de verschillende kernen versterken. Op het niveau van het

dorp kunnen mensen gemakkelijker met elkaar in contact worden gebracht. Hierbij betrekken we de

inwoners en de verenigingen van de kernen en de betrokken instellingen.

Vangnet maken.

Ook de zorg en dienstverlening gaan we zoveel mogelijk kerngericht organiseren. We gaan uitzoeken hoe

een vertrouwenspersoon in het dorp kan worden ingevuld.

Budel-Schoot pilot project.

Na goedkeuring van het WMO-plan door de Gemeenteraad wordt Budel-Schoot aangewezen als

Pilotproject. WMO gemeenteambtenaar Wil Bruinsma ging hier voortvarend mee aan de slag.

Werkgroep Leefbaarheid Sterk Schoot.

Waarom werkgroep leefbaarheid?

De huidige maatschappij en de leefbaarheid in Budel-Schoot veranderen in rap tempo!

Inwoners zijn steeds meer op zichzelf aangewezen.

Professionele zorg wordt op termijn geminimaliseerd / Vermaatschappelijking van de zorg.

Vertrekpunt voor de werkgroep leefbaarheid is het Masterplan (ontwikkeling centrumgedachte)

Daarin komen Fysieke verbeteringen, zoals woningen Wocom, Grootschoterweg, en

Immaterile verbeteringen: samenhang voorzieningen, aanbod verenigingen, ontwikkeling leefbaarheid,

wegwerken negatief image van Schoot aan de orde.

Waar willen we naartoe?

Inwoners willen graag zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. (zowel Jong als Oud)

Met evt. ondersteuning van: vrijwilligers, burenhulp, professionele hulp en gemeente.

Het sociale contact en de betrokkenheid in ons dorp zijn hierin belangrijke onderdelen. (versterken)

Wat en Hoe?

De werkgroep kiest In 2012 om te werken vanuit het thema “Jong en Oud Verbinden”

• door initiatieven van bestaande verenigingen inzichtelijk te maken/inventariseren/met elkaar verbinden/

eventueel aanvullende acties uitvoeren.

• Bijeenkomst met besturen van de buurtverenigingen.

• Bijeenkomst met besturen Reinder& Seniorenvereniging en maatschappelijke instellingen Zuidzorg, Land

van Horne en Paladijn.

• Samen Online Schoot .

• Nishut t.b.v. carnavalsverenigingen.

• Buren voor elkaar.

• Inlooppunt de Reinder.

Wie?

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

4

Werkgroep “Leefbaarheid” valt onder de rechtspersoon Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot.

Vaste kern met daaromheen een wisselende samenstelling (netwerkopstelling). Vrijwilligers die zich inzetten

naar affiniteit van de uit te voeren acties.

Het streven is om een zo groot mogelijk draagvlak te creren waarbij zowel Jong en Oud een bijdrage

kunnen leveren. “Leefbaarheid is van iedereen”.

Samenstelling:

• Marja van Moorsel,

• Marleen Vonken,

• Nicki Huber,

• Bert van Dokkum,

• Liesbeth van Moorsel,

• Noud Bex,

• Jacqueline Straver,

• Marloes Seelen,

• Noud van Leeuwen,

• Gerard Kissen,

• Judith de Vries,

• William van den Berg,

• Wil Bruinsma (gemeente cranendonck).

Tijdslijn.

Februari 2011 Koffie gesprekken op initiatief van WMO ambtenaar Wil Bruinsma.

September 2011 WMO discussie op Schoot n.a.v. gemeenteraad besluit inz. proefproject WMO op

Budel-Schoot.

Dagelijks bestuur St. Dorpsplatform Budel-Schoot gaat gesprek aan over WMO op

initiatief van Wil Bruinsma, gemeente ambtenaar.

Na randvoorwaarden discussie delegeert Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot

de planontwikkeling aan een te vormen werkgroep leefbaarheid.

Januari 2012 Werkgroep van start (met ondersteuning van Wil Bruinsma) De werkgroep groeide

snel van 3 naar 12 leden. Hetgeen weer geeft hoe het thema leeft onder

vrijwilligers. In de volgende maanden worden thema’s en projecten besproken die

tot de mogelijkheden kunnen behoren. Toen duidelijk was welke aangepakt zouden

worden kon tot concretisering worden overgegaan. Door minimaal twee personen

werden projecten vorm gegeven.

December 2012 Om de leden van de Gemeenteraad enig inzicht te geven hoe het nu stond met de

WMO-pilot in Budel-Schoot werd er een presentatie van de eerste resultaten aan

leden van B&W en de Gemeenteraad georganiseerd.

Januari 2013 Werkgroep pakt de daadwerkelijke realisatie van de plannen aan. De kleine

subgroepjes gaan aan de slag om de plannen tot werkelijkheid te

maken.

14 april 2013 De werkgroep presenteert alle plannen gelardeerd met beelden en liedjes van

schootitief aan de bevolking. 85 personen namen met grote instemming kennis van

alle plannen. De avond heeft een enthousiasmerende uitwerking op de

werkgroepleden. Bezoekers zoeken aansluiting bij de plannen omdat deze hen

zeer aanspreken. Kortom een succesvolle avond.

Projecten.

Saai op Schoot.

Een vaak gehoorde kreet is “Op Schoot is niets te doen” en als je daar dan eens goed naar kijkt blijkt niets

minder waar en zijn er de laatste tijd steeds nieuwe projecten bij gekomen.

Zo zijn er door het jaar heen de volgende activiteiten:

Carnaval.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

5

De dagen zelf maar de avonden voorafgaande aan het Carnaval zijn minstens zo belangrijk en laten we het

dan maar niet hebben over het vele werk die in een gezellige sfeer gestoken word in de bouw van allelei

carnavals wagens.

Braderie.

Met Hemelvaartdag wordt al zo lang men zich kan heugen door de Budelse Harmonie een Braderie

georganiseerd waar het berendruk is.

Zomerfeest van de PLUS.

Supermakt Plus onder bezielende leiding van Dennis van Moorsel zorgt niet alleen voor een goed dagelijks

levensmiddelen aanbod vlak bij de deur maar steekt ook veel energie in de samenleving van het dorp. Dit

jaar, 2013, is dat weer met wat nieuws nl. een zomerfeest op 15 juni.

Kermis.

Niet weg te denken is de Kermis in het dorp. Nadat deze verplaatst is van het aan de rand van het dorp

liggende Stationsplein naar het Vogelsplein in het centrum van Budel-Schoot zien we een opleving van

deze activiteit.

Burendag.

De landelijke burendag wordt in 2013 aangegrepen door de Buurtverenigingen als extra activiteit.

Schootitief.

Een zomaar initiatie n.a.v. Buitengewoon Schoot om het dorp op positieve energie te trakteren is haast niet

meer weg te denken.

Proeverij van de PLUS.

Tegen Kerst zorgt Dennis van Moorsel met zijn PLUS voor kreatieve input van het kerstgebeuren thuis met

demonstraties van allerlei lekkernijen.

Kerstmarkt.

Om ook in de winter een Samengevoel te kweken organiseert St. Platform Budel-Schoot een Kerstmarkt die

steeds grootser en succesvoller wordt.

Opnening Grootschoterweg.

Na jaren praten, plannen maken wordt in augustus 2013 deze weg opgeknapt. In december moet alles

gerealiseerd zijn en dat is wel een feestje waard.

SAAI OP SCHOOT?? KOM NOU!

Buurtverenigingen Budel-Schoot.

Het verenigingsleven is de basis voor een leefbare samenleving.

Hier doen we de activiteiten die we leuk vinden.

Hier ontmoeten we elkaar.

Hier wisselen we nieuwtjes uit.

Dit is de basis van de Schootse samenleving.

De Buurtverenigingen spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid.

Zij weten wat er goed en mis is in de buurt, met wie het goed of niet goed gaat.

Zij zijn de oren en ogen van Schoot die problemen die dreigen te ontstaan aan de orde kunnen stellen.

Startpunt.

Bijeenkomst met afvaardigingen van alle buurten, behalve de Locht

Status continuteit buurten:

• Voormalig “Zonnetje” organiseert in klein verband activiteiten.

• “Het Ekker” en “de Poel” draaien redelijk.

• “de Poelsnuiters” hebben het moeilijk (weinig animo). Ambitie:fuseren met “de Poel”.

• “Klein-Schoot” loopt goed; eigen website.

Inventarisatie van activiteiten.

• Scala van activiteiten.

• Algemene teneur : Animo wordt steeds minder.

• Je moet mensen nalopen/ steeds dezelfde gezichten.

• Veel doorstroming in huurwoningen waardoor weinig waardoor geen aansluiting bij de buurt plaats vindt.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

6

Het verbinden van Jong en Oud is niet direct een doel van de Buurtverenigingen.

Wel: Hoe krijgen we mensen (zowel jong als oud) in beweging?

Eenzaamheid.

• Men heeft geen zicht op eenzaamheid.

• Wel angst vooral bij ouderen (veiligheid).

• In de meeste buurten wordt nog goed op elkaar gelet.

Ondersteuning/Samenwerking.

• Uitleen materialen aan elkaar.

• Behoefte aan gezamenlijke opslagruimte voor materialen.

• 1e keer als buurten bij elkaar. Zeer zinvol om met elkaar kennis te maken/ervaringen uit te wisselen.

• Jaarlijks herhalen in november.

• Afstemming activiteiten.

Samenwerken is van belang om elkaar te helpen bij ideen voor activiteiten.

Samen een activiteit op te zetten voor heel Schoot zoals:

zaterdag 21 september BURENDAG.

Samen Online Schoot.

Senioren ontdekken computer door Samen Online. Skypen met je familie in het buitenland, internetbankieren,

een email versturen of iets direct online regelen met je DigiD; veel ouderen zijn met deze mogelijkheden

nog niet bekend. Daarom wordt het project Samen Online Schoot ontwikkeld waar jongeren de les verzorgen

en (bijvoorbeeld streefaantal gelijk aan aantal pc’s Wereldwijzer) ouderen aan de hand meenemen

op ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet.

Ouderen doen mee aan de training omdat ze graag willen leren computeren, jongeren ontwikkelen nieuwe

vaardigheden en leren zich inleven in een wereld die niet de hunne is.

Door de training hebben jong en oud intensief contact en leren zij elkaar

kennen. Ze ontdekken gezamenlijke interesses en dat komt de

onderlinge beeldvorming ten goede.

Omgaan met de computer is de insteek, maar, het gaat vooral om het

langdurig contact tussen jong en oud en om de onderlinge beeldvorming.

Waarom jong en oud samen?

Jongeren en ouderen leren elkaar gedurende de cursusweken intensief

kennen en ontdekken dat

wederzijdse negatieve stereotypen vaak niet kloppen. Tegelijkertijd ontwikkelen jongeren nieuwe vaardigheden

en leren zij zich inleven in een wereld die niet hun wereld is. Zij ontvangen waardering voor wat zij

kunnen en ontdekken dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De ouderen,

veelal mensen die (dreigen te) vereenzamen, doen op hun beurt nieuwe contacten op met jongere generaties.

Zij leren de onbekende gezichten in hun buurt

kennen waardoor zij zich veiliger voelen op straat. En doordat jong en oud elkaar vinden via een gezamenlijke

interesse (computers), onderhouden zij ook na afloop van de cursus vaak contact. Daarnaast breidt

het sociale netwerk van de ouderen zich ook virtueel uit doordat zij leren chatten, mailen en internetten en

dit na afloop ook blijven doen, bijvoorbeeld met hun familie. De computer biedt beide generaties een goede

reden om mee te doen aan het project. Vooral omdat het niet het stigma

van ‘eenzaamheidsbestrijding’ met zich meebrengt. Zowel de oudere

als jongere deelnemers zijn bijzonder enthousiast. Vrijwilligers begeleiden

de intensieve computercursussen. Voor de jongeren, die helemaal thuis

zijn op de computer, kan het best lastig zijn om hun vaardigheden in eenvoudige

taal over te dragen. De vrijwilligers slaan een brug tussen jong

en oud. Wereldwijzer faciliteert.

Samengevat:

•Jeugd Schoot als “docent”.

•Nu ruim 30 aanmeldingen senioren.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

7

• Start medio 2013.

Schoot voor elkaar

Is een project dat met Zuidzorg wordt ontwikkeld Het heeft tot doel dat iedere inwoner van

Schoot hulp kan geven vanuit zijn/haar eigen deskundigheid, interesse of vaardigheden

en dat iedere dorpsbewoner zo nu en dan wat hulp en ondersteuning nodig heeft. Het is

een georganiseerde vorm van burenhulp waarbij uitgegaan wordt dat een ieder zijn/haar

eigen kwaliteit heeft.

Hoe gaan we het opzetten:

• P.R., het project bekend maken bij de bewoners van Budel-Schoot,

• Behoefte aan onderzoek, zo goed mogelijk inzicht verkrijgen in vraag en aanbod,

• Sociaal makelaar, een persoon die vraag en aanbod koppelt,

• Databank,zowel op de computer/internet als een prikbord in de ontmoetingsruimte van de Reinder,

• Inloopspreekuur, in de ontmoetingsruimte van de Reinder zal tijd en ruimte zijn voor vraag en aanbod.

Behoefte onderzoek.

Geeft het project een meerwaarde aan Schoot of jezelf?

IN BEIDE GEVALLEN DENKT 80% VAN WEL

Zou je gebruik maken van Schoot voor elkaar?

75% DENKT GEBRUIK HIERVAN TE MAKEN

Is er vraag??

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

8

Is er aanbod??

Hoe nu te starten?

Zuidzorg vraagt subsidie aan voor dit project.

Via Zuidzorg aan stellen van een sociaal makelaar.

Inrichten van een inloopruimte/ontmoetingsruimte in de Reinder.

Opzetten van een website.

Verzamelen van vraag en aanbod.

Na 2 jaar moet dit project zelfstandig gedragen worden door vrijwilligers van ons mooie dorp.

Educatieve BouwHal (EBH) t.b.v. carnaval.

Huidige bouwplaatsen, mogelijke opties.

Het mag bekend zijn dat in de huidige situaties veelal een beroep wordt gedaan op agrarische bedrijven in

de directe omgeving. In Budel Schoot zijn alle mogelijke locaties inmiddels bezocht maar de ruimtes worden

steeds schaarser, waardoor aan carnavalsgroepen geen onderdak meer geboden kan worden. En als

er al plaats is dan kan er sprake zijn van minder (brand)veilige situaties. De explosieve groei van de deelnemende

Schooter jeugd aan carnaval heeft er toe geleid dat alle plaatsen waar gebouwd kan(mag) worden

inmiddels in gebruik zijn. Daarbij zijn locaties die tijdelijk als noodopvang aangemerkt moeten worden.

(bijvoorbeeld het oude schoolgebouw aan de Pater Ullingsstraat). Oplossingen worden momenteel gezocht

in het bouwen op verschillende kleinere locaties, waarbij ook garages worden gebruikt als bouwlocatie of

als opslagruimte van spullen die klaar zijn. Belangrijkste negatieve aspect is dat er geen enkel toezicht is

op de totale activiteiten en dat er veel “verkeer’ is tussen de diverse locaties. Er zijn inmiddels ook al groepen

die hun toevlucht genomen hebben tot locaties buiten Budel Schoot. Verschillende groepen kunnen

hun creativiteit niet kwijt en moeten dien ten gevolgen hun creaties aanpassen aan de mogelijkheden.

Met realisatie van een EBH willen wij een veilige bouwplaats bieden aan meerdere (instromende)carnavalsgroepen.

Het onderling delen van kennis zal zorg dragen voor kwalitatieve instandhouding van de op-

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

9

tochten in de regio. Een belangrijk element vormt daarbij ook het toezicht kunnen houden en het overdragen

van ervaringen.

Praktijkscholen.

De werkgroep leefbaarheid heeft haar plannen rondom de EBH inmiddels ook besproken met een van de

praktijkscholen in de regio. Daarbij is gebleken dat betreffende school, De WICO Campus TIO in Overpelt,

voor haar Nederlandse leerlingen uit Cranendonck die daar een technische opleiding volgen in hoge mate

genteresseerd is in mogelijke opties van samenwerking. Gedacht kan dan worden aan het doen van maatschappelijke

stages en het geven van kleine gerichte cursussen. Ook jongeren uit Budel Schoot die op andere

scholen zitten in de regio spreken over het belang van de EBH en maatschappelijke stages. De werkgroep

leefbaarheid zal ten tijde van realisatie van de plannen ook die betreffende scholen informeren over

de mogelijkheden.

Jongeren – Ouderen – Mensen met beperkingen.

De voorbije jaren is gebleken dat het bouwen aan carnavalscreaties steeds vaker lijd tot samenwerking

tussen jong en oud. Met name in Budel Schoot is de groei van jeugdige groepen opvallend te noemen.

Daarbij is het van groot belang gebleken dat ouderen een deel van het proces hebben begeleid en ondersteund.

In vele gevallen is ook en nimmer tevergeefs een beroep gedaan op “onbekenden ouderen” die

vanuit hun betrokkenheid zich hebben ingezet voor de jeugd. Door deze samenwerking zijn op een ludieke

manier nieuwe banden ontstaan die ook buiten de carnaval hun waarde bewezen hebben.

Ook mensen met een beperking hebben soms een bijdrage geleverd. Het is met name deze doelgroep die

veel voordeel kan hebben van een Educatieve BouwHal. Door het gemeenschappelijke karakter zal er onderling

veel meer steun zijn voor hen die maar een deel van hun kwaliteiten kunnen benutten door ongemakken.

Waar nodig zal er op worden toegezien dat er in de vorm van professionele coaching aandacht is

voor de educatieve mogelijkheden van deze doelgroep. Daarbij

gaat de werkgroep leefbaarheid nog overleggen met zorginstanties

uit de regio om de mogelijkheden voor dagbesteding inzichtelijk te

krijgen.

Overigen.

Er zijn inmiddels ook door de initiatief nemers gesprekken gevoerd

met potentile ondernemende investeerders en sponsoren. Doel

daarbij is het operationeel kunnen houden van de hal. In bijna alle

gevallen is enthousiast gereageerd op de plannen en er zijn al

concrete zaken benoemd. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan

het gezamenlijk inkopen van materialen waarbij gesproken is over

gedeeltelijk sponsoring en/of voordelig inkopen.

Ook een andere belangrijke partner in de plannen, CV de Toeters

uit Budel Schoot, heeft aangegeven mensen, kennis, expertise en middelen ter beschikking te willen stellen

die kunnen helpen bij realisatie van de Educatieve BouwHal.

Statistische toelichting EBH.

Statische toelichting op groei aantal personen in Budel Schoot die betrokken zijn bij het bouwen van carnavalscreaties

ten behoeve van deelname aan diverse optochten in de regio.

Als basis daarvoor gebruiken we bijgevoegde uitslagen lijst van de optocht in Budel Schoot, februari 2012.

Bij de individuelen kende de optocht van Budel Schoot in 2007 nog 3 startnummers

Anno 2012 zien we inmiddels 11 startnummers.

De kleine groepen zijn de afgelopen 4 jaar opgericht.

CV Ut Wurt Niks.

CV Schots en Schef.

CV De Kletskoppen.

CV De Lamballen.

Bij de grote groepen zijn in genoemde periode opgericht:

CV De Gekke Yuppen.

CV De Dwarsliggers.

CV De Schoeetery (deze groep is en mix van jong en oud met plus minus 45 leden).

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

10

We hadden al de Gekke Bekken en de Flierefluiters.

Bij de wagenbouwers is nieuw:

CV de Geintappers.

Daarnaast hadden we al de Flausmausse en de Feestbeesten.

Nieuw vanaf 2009 is de Jeugdraad van CV De Toeters met als doel om samen met de bestaande carnavalsgroepen

de jeugd al vroeg een podium te geven om vertrouwd te maken met de carnaval in Budel

Schoot.

In totaal zijn de voorbije 4 jaren tussen de 150 en 175 personen extra

betrokken geraakt bij het bouwen van carnavalscreaties.

Naast ruimte tekort voor deze nieuwe lichting hebben ook de bestaande

verenigingen aangegeven problemen te ondervinden op hun locaties en

zijn voor een deel uitgeweken naar locaties in de regio.

De nieuwe bouwhal zou ideaal zijn om jong en oud te verenigen en om

ruimte probleem voor alle partijen op te lossen.

Hoe nu verder

De werkgroep Leefbaarheid vraagt in dit stadium van de gemeente of zij

bereid is benodigde grond en vergunningen voor het plaatsen van de hal ter beschikking te stellen. Tevens

vraagt de werkgroep de gemeente of zij bereid is mee te werken aan het indienen van een aanvraag voor

het verkrijgen van een provinciale subsidie ter realisatie van de hal.

Deze 2 elementen zijn op dit moment van belang. Indien de gemeente in dit stadium negatief adviseert

hebben verder acties geen enkele zin.

Op basis van deze uitkomsten kan de werkgroep leefbaarheid vervolg stappen ondernemen waarbij een

sluitend begrotingsplan zal worden gepresenteerd.

Technische details.

De werkgroep heeft informatie ingewonnen en stelt voor een zogenaamde Nishut te gebruiken als Educatieve

BouwHal. Een voorbeeld van een mogelijke optie is als foto bijgesloten. De afmeting van de hal is 35 x

15 x 6,5 mtr.

Voor plaatsing van de hal is gedacht aan een locatie die aan de rand van Budel Schoot ligt. Voorkeur daarbij

gaat uit naar plaatsing op het terrein van het Gilde in Budel aan de rand van Schoot tegenover de beach

volleybalvelden van VC Ledub. Infrastructureel bied dit vele voordelen. Het is een locatie die op een veilige

manier bereikbaar is vanuit het dorp. Daarnaast zijn de uitvalswegen ten tijde van Carnaval makkelijk en

veilig bereikbaar.

Tot slot.

Realisatie van de Educatieve BouwHal zal er toe leiden dat meer dan 200 Budel Schootse jongeren en vele

tientallen ouderen samenwerken gedurende bijna het gehele jaar.

Niet alleen een bouwplaats derhalve maar meer nog een ontmoetingspunt wat jong en oud verbindt.

Inlooppunt de Reinder/Dagopvang.

Gemeenschapshuis de Reinder is de centrale accommodatie waar verenigingen terecht kunnen en activiteiten

plaats vinden. Na het vertrek van de Bibliotheek verviel ook een ontmoetingsplek waar je op openingstijden

zo even kon binnen lopen. Zo’n plek wordt node gemist. Zeker als we de te ontwikkelen projecten

in ogenschouw nemen is een ontmoetingsruimte die als huiskamer voor Schoot dienst kan doen een

must.

Voor dat we dit gingen aanpakken zijn er gesprekken gevoerd binnen de werkgroep over waaraan de

ruimte moest voldoen en natuurlijk met het bestuur van Stichting de Reinder, de beheerder van het gebouw,

of zij de plannen wel zagen zitten.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

11

Nadat alle wensen door William vertaald waren in een inrichting en hij deze op een zeer aanschouwelijke

wijzen aan de werkgroep kon laten zien steeg het enthousiasme. Zo ook werden de tekeningen voorgelegd

aan de Seniorenvereniging en natuurlijk aan het bestuur van de Reinder. Ook deze was bijzonder enthousiast

over de opzet en besloot zijn medewerking aan de realisatie te verlenen door uit het onderhoudsen

vervangingsbudget bij te dragen in de kosten.

Door Stichting Dorpsplatform is besloten een subsidieaanvraag te doen bij het Nationaal Oranjefonds om

de ze plannen te kunnen realiseren.

Voor de exploitatie van de ontmoetingsruimte door de Reinder moeten huurbijdragen komen. Wij stellen

voor deze te baseren op het huidige gebruik. Dat huidige gebruik kan gewoon doorgaan op de avonden

en op de dagdelen overdag gaat dat in overleg of wordt het programma ingepast. Verder wordt er gezocht

naar nieuwe professionele deelnemers die die gebruik willen maken van de mogelijkheden van deze ruimte

die voor het gebruik huur gaan betalen. Verder wordt gedacht aan de opbrengst van de consumpties.

Omdat de ruimte bemenst wordt door vrijwillige gastheren en gastvrouwen zijn en geen loonkosten aan

verbonden.

Kortom het moet een ontmoetingspunt worden wat voelt als de dorpshuiskamer waar je terecht kunt voor:

inloop, krantje, kopje koffie, praatje,

contactpunt buren voor buren,

computer met internetverbinding,

servicepunt uitleen boeken bibliotheek,

contactpunt zorg,

dagopvang.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

12

In het Masterplan wordt de Reinder gezien als het hart van Budel-Schoot.

Daarom hebben we gemeend ook wat aan de uitstraling te moeten doen zodat het herkenbaar is als het

centrum van Schoot. Door een nietszeggend tegeltableau te vervangen door een mozaek dat middels een

dorpsprijsvraag is ontworpen door een Schootenaar krijgt het gebouw iets heel eigens. Gezien de

ervaringen met de Social sofa zal het ontwerpen en aanbrengen van de mozaek geen probleem geven.

Door naar buiten te treden met hetgeen er in de Reinder te doen is, d.m.v. een spandoek boven de ingang

zoals dat tijdens carnaval gedaan wordt door CV De Toeters of anderszins, is voor de voorbijganger gelijk

duidelijk wat en wanneer er wat te doen is in de Reinder.

Boven op de Reinder staat een stalen sculptuur die nu geen directe functie heeft. Door gebruikmaking van

LEDverlichting is deze sculptuur om te bouwen naar een lichttoren, een dag en nacht zichtbaar

herkenningspunt op de Grootschoterweg.

Project ARK.

Wellicht uit ontevredenheid met het niet waarnemen van vorderingen in het ontwikkelen van de fysieke

verbindingslijn Basisschool - voormalig Rabo gebouw - gemeenschapshuis De Reinder - gebouw

Jeugdbelangen - gebruiker Jong Nederland en de achterliggende wijk heeft Bert zijn gedachten in een

powerpoint presentatie gezet en deze gepresenteerd aan het bestuur van de Stiching Dorpsplatform

Budel-Schoot. Met zijn voorstel dat hij in zijn eentje op informele wijze met de presentatie zou gaan

winkelen kon het bestuur Dorpsplatform Sterk Schoot instemmen en wachtte de verdere ontwikkelingen af.

Met deze presentatie is Bert de verschillende betrokkenen bij het braakliggende stuk grond en de daar nog

staande gebouwen afgegaan.

Daar komt ook de naamgeving ARK vandaan, A voor Agnita een voormalige groentewinkel, R voor de

reeds gesloopte Rabobank en K voor de Kleuterschool die van de Katholieke Kerk is.

Bert is de betrokkenen stuk voor stuk afgegaan met een presentatie, zoals hieronder weergegeven, met als

doel dit onderdeel van het masterplan te realiseren.

Met deze werkzaamheden is hij in voorjaar van 2011 begonnen.

1e Presentatie.

Probleem.

• De economische tijdgeest werkt niet in ons voordeel om als dorp wat te ondernemen.

• Het beoogde stuk grond is in handen van drie eigenaars.

• een is in handen van de Wocom.

• een is in handen van de kerk.

• een in handen van een particulier.

Oplossing dichterbij brengen.

• Door wars van de normale bestaande structuren te operen ligt is er wellicht een oplossing.

• Richt een Coperatieve vereniging op.

• Zoek partners die aandeelhouder willen zijn in de Coperatie.

• Koop als Coperatie het pand van de particulier aan.

• Zoek samenwerking met ALLE op welzijn gerichte instellingen / verenigingen.

Richt een Coperatieve vereniging op.( zie ook hoofdstuk coperatieve vereniging)

• De coperatieve vereniging is een oude organisatie vorm met leden en aandeel-houders,

• Alle inwoners van Schoot kunnen lid worden en hebben daarmee een stem,

• Geldschieters kunnen aandeelhouder worden.

• Het bezit/functie is in het belang van de gemeenschap.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

13

Zoek partners die aandeelhouder willen zijn in de Coperatie.

• Om de gedachte van het masterplan daadwerkelijk vorm te kunnen geven is het geld nodig,

• Zoek partners die hierin willen voorzien middels geldelijk aandeel of een grondaandeel op basis van

taxatie.

• Aandeelhouders kunnen hun aandeel te koop zetten of uitgekocht worden.

• Koop als Coperatie het pand van de particulier aan.

• Het pand van de particulier kan aangekocht worden met geld van een aandeelhouder of de particulier

kan zelf aandeelhouder worden.

• Aankoop op basis van taxatie en onderhandelen.

Zoek samenwerking met ALLE op welzijn gerichte instellingen / verenigingen.

• Om een breed draagvlak te verkrijgen is het noodzakelijk dat alle belanghebbenden, georganiseerd en

ongeorganiseerd inbreng kunnen hebben vanaf het begin.

• Met alle bedoelen we ook alle, dus, vrouwen, mannen, jongeren, senioren, verenigd in een op welzijn

gerichte club.

• De organisatie van de coperatie moet hierop ingericht worden.

Organisatievorm.

• Als organisatievorm zijn verschillende modellen te kiezen, die van de coperatieve vereniging is er een

die de voorkeur geniet omdat hier de maximale invloed gegarandeerd is van de leden of wel de

bewoners van Budel-Schoot. (zie ook hoofdstuk coperatieve vereniging)

Het eerste jaar dat Bert hier aan begon liep zeker niet van een leien dakje. Hoewel hij veel sympathieke

reacties kreeg volgde er weinig echte inzet op. Zijn volhardendheid en de samenwerking met William

maakte dat het plan inzichtelijker werd gemaakt en mensen er een beeld bij kregen. Door het de plannen te

gaan winkelen bij mogelijke genteresseerden leidde tot een steeds meer groeiend geloof in de mogelijke

realisatie.

Op de bewonersavond van 14 april werd het plan gepresenteerd en ondervond alom waardering. Dat gaf

alle betrokkenen de energie om er met elkaar aan te gaan staan.

Het Plan ARK.

Het plan ARK in een plan waar wonen, werken en zorg verenigd zijn en sprake

is van een verticale leeftijdsopbouw. Het hoofdgebouw, het voormalige Agnita,

zou de centrale plaats kunnen zijn waar alle diensten worden aangeboden

maar waar ook kleine ondernemers zich kunnen

vestigen en gebruik kunnen maken van de

receptiefunctie. Door hier de zorgcomponent voor

ARK maar ook voor het dorp in onder te brengen

moet het mogelijk zijn een platte goedkope

organisatie neer te zetten waar professionele

zorg, betaalde zorg en mantelzorg samen gaan.

Verder kunnen ook andere diensten aanbieders gebruik maken van deze

ruimte zoals de Gemeente, artsen, fysiotherapeuten, politie,

rentegratiebureaus, culturele instellingen, etc..

De voormalige kleuterschool wordt in dit plan gebruikt voor een eetgelegenheid

voor leden van de seniorenvereniging en leden van de Cooperatie.

In de voormalige “gymzaal” zal een eetruimte, restaurant gevestigd

worden en een van de leslokalen

zal ingericht worden als

kookstudio. Deze kookstudio kan

behalve voor de bereiding van de

maaltijden voor het restaurant ook

gebruikt worden door de basisschool

of om kookcursussen te geven.Buiten kunnen zowel groente als

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

14

bloementuintjes worden aangelegd. De opbrengst van deze tuintje kan gebruikt worden in de keuken van

het eetpunt. Door een verbinding te leggen met Basisschool de Werelwijzer is het ook voor hen mogelijk

aandacht te besteden aan kweek van groente, de bereiding hiervan en worden praktische stappen gezet in

de bewustwording van obesitas. Ook hier komt de verbinding Jong en Oud optimaal tot zijn recht als bewoners

kinderen behulpzaam zijn bij hun tuintjes en het bereiden van de oogst.

Om het schoolpad de functie van een mooie en veilige doorgang te geven is

hier gedacht aan een twee lagen appartementen

bebouwing met voortuintjes. Hierdoor wordt de

verbinding Poelruiter en Grootschoterweg een

stuk aangenamer en is de kans op interactie tussen

bewoners en gebruikers van het schoolpad

vergroot en daarmee het veiligheidsgevoel.Door

de rooilijn van de Grootschoterweg en de hoogte

van het Agnitapand te volgen kan hier een drie

lagig appartementen complex ontwikkeld worden. Het aanzicht van de Grootschoterweg

wordt hiermee eenvormiger en intiemer hetgeen bij zal dragen aan het centrum gevoel wat met

de herinrichting van de Grootschoterweg wordt beoogd. Tussen dit appartementencomplex en het pand

Agnita komt een verbinding met het binnenplein.

In de Pater Ullingstraat is een klein appartementen complex gedacht dat het

gat tussen de kleuterschool en Pand Agnita vult. Deze klein wooneenheden

zouden bewoond kunnen worden door zorgafhankelijke

mensen die alleenstaand zijn. Dit kunnen

zowel ouderen als jongeren zijn. Bij jongeren

denken we aan mensen met een problematiek die

extra zorg en begeleiding vraagt en mogelijk ook

arbeidsrentegratie.Doordat het ARKprojekt veel

mogelijkheden biedt op het gebied van werkervaring

op doen, keuken, bediening, onderhoud en

zorg, en tevens veel mogelijkheden biedt om leren en werken te combineren

kan project ARK bijdragen aan de vergroting van kansen op de arbeidsmarkt.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

15

ARK en masterplan.

Door functies te delen kunnen we voldoen aan de wens die in het masterplan is beschreven nl. dat er een

sociale verbinding moet komen tussen Klein Schoot, De Reinder, de Basisschool en de Poelruiter. Projekt

ARK verbind zich met de basisschool middels de tuinen en de kookstudio en met de Reinder door de inloopruimteruimte

ook voor dit project als huiskamer aan te merken. Tevens wordt door deze vorm van bebouwing

een veilige beschutte binnenruimte geschapen waar het goed toeven is voor de bewoners en haar

bezoekers. Onder het het appartementencomplex is een kelder gedacht voor auto’s en tweewielers.

Hoe nu verder.

Alle projecten staan op zich maar hangen ook samen. Voor de ontwikkeling hoeft geen enkel project te

wachten op het andere. Het zou natuurlijk heel prettig zijn als de ontmoetingsruimte op tijd klaar zou zijn

zodat “Schoot voor elkaar” vanuit deze ruimte zijn aanbod kan doen en de sociaal makelaar hier kantoor

kan houden. Dat we voor de ontwikkeling van project ARK weten wat de woonwensen zijn en wat de zorgbehoefte

is op Schoot. En wat andere organisaties zouden willen inbrengen.

Beantwoorden van deze vragen kan niet nu maar we kunnen wel een tijdspad duiden waarin we deze zaken

aan de orde willen laten komen. Een belangrijk gegeven hierbij is de communicatie. 14 april heeft wel

bewezen dat goede communicatie belangrijk is voor het welslagen van alle projecten. In het navolgende

stappenplan nemen wij een voorschot op de planmatige voortgang.

Stappenplan

Stap 1A. Communicatie.

Belangrijk is dat wij het met elkaar eens worden hoe we met de bewoners en organisaties willen communiceren.

Toen jaren geleden Buurtbeheer in het leven werd geroepen door de Gemeente werd duidelijk dat

als je geen eigen geluid kon laten horen naar de bewoners, er weinig te communiceren viel. Uit die tijd

stamt het verschijnen van de eerste Schoot Info. Een blad dat in mooie kleurendruk op kwalitatief mooi papier

huis aan huis werd verspreid. Het door Bert ontwikkelde logo/opmaak en benaming heeft een missie in

zich. De grote S staat voor de vorm van de Grootschooterweg en voor de naam SCHOOT maar kon tevens

uitdrukking geven aan de woorden Samen en Sterk. De uitgangspositie bij het denken van Bert is altijd

denken vanuit de basis ofwel de bewoners van Schoot. Al het andere is dienstverlenend aan hen. Dit staat

dwars op de KLANT gedachte waarbij de klant afhankelijk is van de leverancier/dienstverlener en deze in

het uiterste geval, als het zijn/haar winst raakt, de klant om een mening vraagt om op grond daarvan het

aanbod bij te stellen. In de gedachte van Bert is de leverancier/dienstverlener dus klant bij de bewoner. Dat

we deze gedachtegang nog niet eigen gemaakt hebben is gelegen in het feit dat onze maatschappij werkt

vanuit het principe stemmen/kiezen voor hen die zich om wat voor redenen willen inzetten voor bepaalde

belangen. Op hun beurt maken zij afspraken met elkaar over het te leveren product waarbij de kiezer geacht

wordt impliciet akkoord te gaan met het gebodene.

Uitgaan van je zelf en voor je belangen opkomen werkt alleen maar als je dat samen doet want samen ben

je sterker en omdat de grote S vormgegeven is middels fotootjes van Schoot spreekt hier de missie uit

“Samen sterk voor schoot”.

Communicatie middelen.

Voor de zogenaamde free publicity staan ons de Grenskoerier, de HAC en het Eindhovens Dagblad ter beschikking.

We zijn hier in meer of mindere mate afhankelijk van de plaatsingsbereidheid van de redactie.

Volledige vrijheid heb je met eigen middelen. Te denken valt hierbij aan het nieuw leven inblazen van Info

Schoot en van de websites www.sterkschoot.nl en www.buitengewoonschoot.nl.

De eerste website bestaat reeds wat langer maar van de mogelijkheden wordt slecht gebruik gemaakt. De

site is volledig in eigen handen en kan dus naar eigen inzicht worden vorm gegeven en gevuld.

De tweede website is een site die in het leven geroepen is om het negatieve imago van Schoot op te vijzelen

met een marketing strategie. De site wordt beheerd door de Gemeente en Wocom met inbreng van bewoners.

De eerste site zou de site kunnen zijn gericht op de bewoners van Schoot, waar ze alle nieuwtjes,

mededelingen, adressen aanbiedingen, enz., enz. kunnen vinden en plaatsen.

De tweede site zouden we van de Gemeente en Wocom kunnen overnemen en deze gericht laten zijn op

de buitenwereld met daarin aangegeven wat de mogelijkheden zijn op Schoot, hoe mooi het hier is, wat er

allemaal te beleven valt, hoe goed het wonen is, welke huizen beschikbaar zijn, welke grote activiteiten er

wanneer plaats vinden, waar je kunt verblijven, enz.,enz..

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

16

Hierbij moeten we de overige moderne communicatiemiddelen niet uit het oog verliezen zoals Facebook,

Twitter, U-tube,

Als we hier goed vorm aan willen geven is dat een enorme klus die mensen vraagt die hier plezier in hebben

en zorg willen dragen voor een goed onderhoud. Een werkje dat niet altijd even leuk gevonden wordt.

Scholing van deze mensen en ondersteuning door externe deskundigen moet tot de mogelijkheden behoren

willen we hiermee succesvol zijn.

Stap 1B. Inloopruimte De Reinder.

Voor de inloopruimte De Reinder moet voor 1 mei subsidie aangevraagd zijn bij het OranjeFonds.

Als dit verzoek wordt toegekend kan begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering. Dit in overleg met

bestuur Reinder, de seniorenvereniging, werkgroep leefbaarheid en Dorpsplatform Budel-Schoot.

William zal tijdens de afwezigheid van Bert, van 1 mei tot 1 augustus, dit project cordineren.

Stap 1C. Overige projecten tot ontwikkeling brengen.

De overige projecten kunnen op de ingeslagen weg door gaan en tot uitvoering komen als de voorwaarden

dat toelaten.

Stap 2. Uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek

Bij de kennismakelaar van de Groene Campus is een vraag voor onderzoek neergelegd.

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin onderzocht wordt;

1. Het maatschappelijk draagvlak;

2. Doelgroepenonderzoek; welke en in welke mate zijn doelgroepen de met de projecten beoogd worden

aanwezig in Budel-Schoot.

3. Wat zijn de woonwensen van deze doelgroepen,

4. Wat zijn de zorgwensen van deze doelgroepen,

5. Wat zijn de huisvestingswensen van kleine bedrijven,

6. Wat zijn de wensen voor scholing en arbeid binnen de projecten.

Voorafgaand aan het onderzoek zullen er twee workshops georganiseerd worden m.b.t. zorg en wonen.

Workshop zorg.

De workshop zorg zal verzorgd worden in samenwerking met Zuidzorg en heeft tot doel met de leden van

de werkgroep, zorgverleners en een aantal mantelzorgers na te denken welke zorg in de toekomst geboden

moet worden, wat de veranderende omstandigheden zijn en aan welke voorwaarden die zorg moet

voldoen.

Workshop wonen.

In samenwerking met de Seniorenvereniging willen we met ouderen praten over wat hun wensen m.b.t. wonen

zijn in het kader van het ouder worden.

We beogen met de uitkomsten van deze brainstorm sessies de basis gelegd te hebben voor de inhoud van

het onderzoek.

Het zou mooi zijn als we in de maanden september t/m/ november dit programma kunnen afwerken zodat

we in december dit plan bij kunnen werken met nieuwe gegevens en mogelijkheden.

Stap 3. Herschrijven groeiplan.

Gebaseerd op de gegevens van het hierboven genoemde haalbaarheidsonderzoek wordt het groeiplan

herschreven met daarin de doelen, de strategie, probleembeschrijving, het plan van aanpak, de organisaties

waar op grond van het haalbaarheidsonderzoek mee wordt samengewerkt, het budget en de fondsenwerving.

Stap 4. Rechtsvorm.

In de periode sept/dec. kan ook nagedacht worden over de rechtsvorm. De mogelijkheden van de verschillende

rechtsvormen, de bezwaren die er aan kleven of de optie om het geheel uit te besteden aan een derde

buitenstaander.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

17

Stap 5. Medefinanciers.

In de periode sept./dec. kan met het plan gewinkeld worden bij diverse gerelateerde instellingen in hoeverre

er belangstelling is voor deelname cq. mede financiering.

Stap 6. Fondsenwerving.

Het opzetten van de lokale fondsenwerving, met als doel financiering te genereren voor de opstart van de

projecten van de werkgroep leefbaarheid project ARK.

Stap 7. Formatie van een initiatiefgroep.

Als lokale initiatiefnemers inventariseren we welke lokale organisaties en professionals input kunnen leveren

bij de opzet van de projecten van de werkgroep leefbaarheid. Als initiatiefnemers nodigen wij van harte

deze mensen uit om de samenwerkingmogelijkheden te verkennen. De werkgroep leefbaarheid onderscheidt

de volgende partijen binnen het maatschappelijk middenveld als mogelijke samenwerkingspartners:

1. bewoners Schoot,

2. verenigingen op Schoot,

3. welzijnsinstellingen,

4. ouderen- en jongerenorganisaties,

5. (thuis)zorginstellingen,

6. woningbouwcorporatie Wocom,

7. culturele zelforganisaties,

8. re-integratiebureaus,

9. religieuze organisaties,

10. onderwijs,

11. Lokale overheid/portefeuille welzijn/wmo/huisvestting.

Tijdlijn.

Hoeveel tijd er reeds voorbij is aan ontwikkeling en overleg is nu niet zo intressant maar wel belangrijk om

de lijn te kunnen volgen en een planning te maken vanaf nu en deze steeds bij te stellen.

Februari 2011 Koffie gesprekken op initiatief van WMO ambtenaar Wil Bruinsma.

September 2011 WMO discussie op Schoot n.a.v. gemeenteraad besluit inz. proefproject WMO op

Budel-Schoot.

Dagelijks bestuur St. Dorpsplatform Budel-Schoot gaat gesprek aan over WMO op

initiatief van Wil Bruinsma, gemeente ambtenaar

Na randvoorwaarden discussie delegeert Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot

de planontwikkeling aan een te vormen werkgroep leefbaarheid.

Januari 2012 Werkgroep van start (met ondersteuning van Wil Bruinsma) De werkgroep groeide

snel van 3 naar 12 leden. Hetgeen weer geeft hoe het thema leeft onder

vrijwilligers. In de volgende maanden worden thema’s en projecten besproken die

tot de mogelijkheden kunnen behoren. Toen duidelijk was welke aangepakt zouden

worden kon tot concretisering worden overgegaan. Door minimaal twee personen

werden projecten vorm gegeven.

December 2012 Om de leden van de Gemeenteraad enig inzicht te geven hoe het nu stond met de

WMO-pilot in Budel-Schoot werd er een presentatie van de eerste resultaten aan

leden van B&W en de Gemeenteraad georganiseerd.

Januari/april:

Gesprekken met parochie Budel-Schoot,

Gemeenschapvoorziening De Reinder,

gemeente Cranendonck,

Woningbouwvereniging Wocom,

Vereniging Humanitas,

Streekhuis Boven Dommel,

Zuidzorg,

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

18

Januari 2013 Werkgroep pakt de daadwerkelijke realisatie van de plannen aan. De kleine

subgroepjes gaan aan de slag om de plannen tot werkelijkheid te

maken.

14 april 2013 De werkgroep presenteert alle plannen gelardeerd met beelden en liedjes van

schootitief aan de bevolking. 85 personen namen met grote instemming kennis van

alle plannen. De avond heeft een enthousiasmerende uitwerking op de

werkgroepleden. Bezoekers zoeken aansluiting bij de plannen omdat deze hen

zeer aanspreken. Kortom een succesvolle avond.

augustus/december Uitvoeren stap 2 en een start maken met de stappen 4,5 en 6.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

19

Bijlage A

Clustering opmerkingen n.a.v. vorige projecten uit circa 2005.

In mijn werkzame verleden heb ik, Bert, eerder gestoeid met het vraagstuk leefbaarheid in de kleine

kernen. Om de problematiek en de mogelijke oplossingen beter in beeld te krijgen zijn bewoners toentertijd

een aantal projecten in Nederland gaan bezoeken en hebben op basis daarvan een aantal punten op een

rij gezet die zij van belang vonden.

Dit is een neerslag van de opmerkingen die gemeenschappelijk waren.

Platform waarin gezamenlijke doelstellingen worden ingebracht en gerealiseerd, belangrijker dan het

gebouw.

Vertrek vanuit brede discussie.

Samenwerking van doelgroepen.

Overlegplatform met alle partners en belangengroepen ( verzekeraars, woningstichting, thuiszorg,

huisartsen.)

Betrokkenheid bij samenwerking andere doelgroepen.

Voorbeeld functie om conservatisme in zorg te doorbreken.

Zorginstellingen moeten financieel geprikkeld worden door zorgkantoor.

Elkaars netwerken benutten om daarbij eigen (ondergeschikt) doel te bereiken.

Vraaggestuurd.

Vraaggerichtheid.

Vraagsturing, “zorg op maat”.

Wonen, zorg, welzijn samen 1 loket.

Flexibiliteit creren om er dan in de toekomst makkelijker gewijzigde behoeften ingepassen.

Flexibiliteit gebouw.

Beschikbaarheid 24 uur voor alle doelgroepen.

Gemandateerde case managers die “alles” regelen.

Indicatiestelling zonder bureaucratie.

Zelfsturende teams, geen management laag.

Zelfsturende teams per eenheid (dorp) geeft meer verantwoordelijkheidsgevoel.

Beperkt management.

Wonen, zorg, welzijn samen 1 loket is leefbaarheid bevorderend.

Samenhang, verschillende loket functies, Breed van opzet, Combinatie ouderen.

Aard en schaal, haalbaarheid toekomst, bevorderen culturele samenhang kleine kern, zorg op maat.

Andere organisatie zorg.

Snelle levering van zorg.

Centrum voor zorg/ bejaarden + aanleun woningen + alleenstaanden.

Waar maken dat clint zolang als mogelijk thuis blijft.

Extramurale zorg 24 uur.

Centrale diensten balie / loket waar breed aanbod van diensten plaats vindt.

In centrum moet je inloophuis / balie realiseren, afhaalcentrum boeken, medicijnen, postzegels,

Strippenkaart.

Draagvlak bij alle partijen.

Inbedding in gemeenschap.

Clint staat centraal.

Betrokkenheid van peuterspeelzaal, school, Horeca, KBO, draagvlak.

Eerst behoefte doelgroep bepalen.

Koppelen aan ouderen -> vrijwilligers.

Openheid

Probeer een eenvoudige invulling aan de term leefbaarheid te geven. Mensen in de kernen hebben

vooral behoefte aan zorg, sociale contacten en dagelijkse boodschappen.

Integratie van jong en oud.

Beheersstructuur goed geregeld.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

20

Eigendomsstructuur.

Woningstichting, scheiding wonen en zorg is een belangrijke taak.

Exploitatie voor de lange termijn. Inbreng van gezamenlijke financin.

Aandacht voor beheersstructuur. Wie is verantwoordelijk?

Inventarisatie van gebouwen die een functie kunnen hebben.

Haalbaarheid (toekomstige exploitatie, flexibel bouwen, reel ambitieniveau).

Onderling ruimte gebruik zonder verrekeningen.

Voorzieningen kleine kern.

Laagdrempelig

Eigenheid van partijen mogen behouden blijven.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

21

Bijlage B

Uitleg Coperatieve verenigingen.

Een coperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende

coperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoperatie en de ondernemerscoperatie.

Bedrijfscoperatie

Een bedrijfscoperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Een

bekend voorbeeld is FrieslandCampina, een grote zuivelcoperatie. De leden zijn aangesloten melkveehouders,

die meedelen in de winst.

Ondernemerscoperatie

De ondernemerscoperatie is een coperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan

een project. Deze coperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde

klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat

als voordeel dat hij n aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van

het project..

Oprichten en in stand houden van een coperatie

U kunt met minimaal n partner een coperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene

Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Voor de oprichting laat u een akte opmaken bij

de notaris en laat u de coperatie inschrijven in het handelsregisterDe leden betalen mee aan de kosten

voor oprichting en het in stand houden van de coperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis

van het werk dat een lid voor de coperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over

maken.

Aansprakelijkheid

De coperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coperatie wordt ontbonden en er zijn schulden,

dan zijn u en uw medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten?

Dat kan als u een 'coperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) of een 'coperatie met uitgesloten

aansprakelijkheid' (UA) opricht. Bij een ondernemerscoperatie zijn de leden die meedoen aan een project

aansprakelijk voor de goede uitvoering van dat project. Bent u bestuurder? Voor bestuurders geldt de antimisbruikwetgeving

Belastingen

Een coperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De leden betalen individueel belasting over

de winst die zij vanuit de coperatie ontvangen.

Sociale zekerheid

Bent u lid-bestuurder van een coperatie met werknemerszelfbestuur? Dan heeft u een fictieve dienstbetrekking

en gelden voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels als bij een normale dienstbetrekking.

Jaarstukken

Iedere coperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken.

Voordelen van de coperatie

Duidelijk is dat coperaties steeds populairder worden als rechtsvorm. "wat zijn nu precies voor voordelen

van de coperatie als rechtsvorm?". In deze tekst worden 8 voordelen op een rij gezet.

Voordeel 1: vergroten economische macht en behalen van schaalvoordelen

De motieven van het oprichten van een coperatie zijn van oudsher gelegen in het vergroten van economische

macht en het behalen van schaalvoordelen. Ondernemers kunnen via de coperatie een vuist maken

en prijsafspraken afdwingen bij hun klanten. Een ander voordeel van samenwerking via een cooperatie is

dat het benodigde kapitaal kan worden verkregen zonder een beroep te hoeven doen op externe financierders.

Dit leidt tot kostenbesparing. Ondernemers werken in een cooperatie samen op basis van solidariteit

en zakelijkheid. Door de jaren heen is dit een uitstekende formule gebleken.

Voordeel 2: grote vrijheid bij vormgeving statuten en andere regelingen

Kenmerkend voor de wettelijke regeling van de vereniging en de coperatie is de flexibiliteit. Dit in tegenstelling

tot de B.V. of de N.V. waarbij automatisch een groot aantal (dwingend)-rechtelijke bepalingen uit

Boek 2 BW van toepassing wordt. Deze bepalingen zorgen tegelijkertijd voor een strak keurslijf als het gaat

om het vormgeven van de gewenste vorm van samenwerken, stemrecht en winstverdeling. Bij de coperatie

zijn deze dwingendrechtelijke bepalingen niet toepassing. Ook qua financiering bestaat grote vrijheid.

Een coperatie kan certificaten of aandelen uitgeven, maar ook gewoon winst uitkeren aan de leden.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

22

Voordeel 3: aansprakelijkheid van leden is gedeeltelijk of zelfs geheel uit te sluiten.

Bij een coperatie kan de aansprakelijkheid worden uitgesloten (U.A.) of beperkt (B.A.). De U.A. is tegenwoordig

gangbaar en maakt dat individuele leden in hun eigen praktijk- of bedrijfsvoering niet het risico

lopen van een faillissement of moeten bijdragen in de aansprakelijkheid van de coperatie.

Voordeel 4: rechtspersoonlijkheid

De coperatie is een rechtspersoon. Dat betekent dat de cooperatie drager van rechten en verplichtingen

is en zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Met het hebben van rechtspersoonlijkheid kan de

coperatie een eigen bestaan leiden, heeft het een afgescheiden vermogen en een eigen aansprakelijkheid.

De coperatie is net als de B.V. en N.V. een zelfstandig belastingplichtige entiteit.

Voordeel 5: toe- en uittreding zijn erg eenvoudig.

Toetreding en uittreding verloopt via aanvaarden respectievelijk opzeggen van het lidmaatschap. De vrijheid

van uittreding is een belangrijk beginsel van het Nederlandse verenigingsrecht. Dit beginsel is wettelijk

vastgelegd in art. 2:35 BW – alwaar een limitatieve opsomming de mogelijk wijze van beindiging van het

lidmaatschap omschrijft – alsmede in art. 2:36 BW.

Voordeel 6: checks and balances

Bij maatschappelijke instellingen is de rol van de toezichthouder veelal een probleem. Het toezicht kan

maar tot een bepaalde diepte gaan. Deze beperking wordt vaak ervaren als een gebrek aan voeling met de

organisatie. In de coperatie kan deze betrokkenheid beter tot ontwikkeling komen hetgeen ook tot beter

bestuur en toezicht zal leiden.

Ook 'gewone bedrijven' zoeken naar invulling van hun maatschappelijke rol en naar nieuwe verbindingen

met hun omgeving. Klanten en toeleveranciers worden niet meer uitsluitend gezien als transactionele partijen,

maar als relaties waarmee een verbinding bestaat die het transactionele overstijgt.

Bestuurders en toezichthouders van een coperatie zullen in constante dialoog moeten blijven met hun leden.

Van de leden mag als belangrijke stakeholders voldoende betrokkenheid en commitment worden verwacht.

Het is deze permanente dialoog die de leden, bestuurders en toezichthouders scherpt houdt. De

coperatie biedt daarmee de mogelijkheid tot een evenwichtig stelsel van checks and balances in de bevoegdheidsverdeling.

Voordeel 7: fiscale voordelen

De coperatie kent ook fiscale voordelen. Door de deelnemingsvrijstelling zijn de leden bijvoorbeeld vrijgesteld

van vennootschap- en dividendbelasting. Multinationals maken gebruik van de coperatie op die manier

om geen 15% dividendbelasting te hoeven betalen. Deze bedrijven laten jun internationale geldstromen

via Nederland lopen. Een voorbeeld hiervan is Nike. De coperatie van Nike is gevestigd in Nederland

en heeft vier leden waarvan er drie zijn gevestid op het eiland Bermuda en n in de staat Delaware (landen

met een mild belastingklimaat).

Voordeel 8: hip

Naast deze praktische, juridische en fiscale voordelen speelt ook de uitstraling niet zelden een rol bij de

keuze voor de coperatie als rechtsvorm. De aloude coperatie wordt tegenwoordig juist als hip en modern

gezien. Daar komt bij de coperaties als de Rabobank en FrieslandCampina de crisis goed hebben overleefd.

Er is veel sympathie voor coperaties.

Werkgroep Leefbaarheid: Samen sterk voor leefbaarheid van iedereen.

Groeiplan Leefbaarheid Budel-Schoot

23