Probleem

 

Maatregel

Wie?

Wanneer?

Voortgang

gemeente

woCom

Sterk-Schoot /Inwoners

Kort

Participatie en

1. Sociale overlast problematiek

• De inzet van jongerenwerker met jeugdagenten handhaven

G

2019

Project loopt met Jeroen Janssen en Amber Kloppers, woCom, wijkagent e.a. Dit blijft doorlopen.

11022019:  Mariette, Jack van de Wouw, woCom

 

 

zorg bewoners

2.

• De inzet van sociaalteam en wijkagent handhaven

G/SM

2019

 

Wijkagent en Jolanda

 

 

 

 

3.

• De mogelijkheden van Buurtbemiddeling bekend maken                  * De inzet bij overlastproblematiek handhaven

G.SM/W G/W

2019 Doorlopend

Loopt.

110219: Frank Toonen, Mariette, Jack de Wouw, Claire (aanspreekpunt Cordaad)

Marion Vereijken, Birgit

 

 

 

4. Ontbreken mogelijkheid tot inzet van glasvezel

• Samen met andere kleine kernen over 2 jaar de haalbaarheid opnieuw onderzoeken

G

2020/2021

 

Elly Scheepers?

 

 

 

 

5. Ontbreken van een jeugdhonk

• Met jongerenwerker onderzoeken of jeugdhonk voor jongeren van 12 tot 18 jaar zinvol is

G

2019/2020

080219: Noelle geeft Jongerenwerkeropdracht om dit op te starten. 120619: Vanuit gemeente is er de bereidheid tot ondersteuning als er behoefte vanuit de bewoners wordt aangetoond en opgepakt.

Noelle Tauran

 

 

 

 

6. Sociale cohesie verbeteren door nieuwe inwoners beter te informeren over Schoot

• Welkomstgroep oprichten voor nieuwe bewoners van Schoot

I

2018/2019

110219: eerste "prikkel" door Mariette.16/7 : Mariette opgestart, Thomashuis helpt mee met vullen mappen. Eerste infoavond is geweest. Enthousiast groepje met kerstmarkt verdere actie

Mariette

 

Inwoners/Sterk-Schoot

 

 

7. De Reinder breder inzetten voor het verbeteren van de sociale cohesie

• Samen met gemeente gesprekken voortzetten met het bestuur van gemeenschapshuis over activiteiten in het gemeenschapshuis

G

Doorlopend

 

Claire

 

 

 

 

8.

• Inwoners geven zelf aan dat ze gebruik willen maken van het gemeenschapshuis en geven signalen af van wat niet goed gaat

I/S/SM

Doorlopend

 

 

 

Inwoners Sterk Schoot

 

 

9.

• College van de gemeente besluit nemen over de inzet van gemeenschapshuizen van Cranendondk

G

2019

110219: Dit project is al opgepakt. Doel is voor Cranendonck in 2019 een breed kader, om vervolges te verfijnen naar de kernen. Bewoners worden betrokken.

Claire

 

 

 

 

10. De samenstelling van de inwoners zorgt voor minder sociale cohesie

• Mensen persoonlijk benaderen om deel te nemen aan activiteiten

I/G/SM

2019

Project opzetten door sociaal makelaar samen met jongerenwerker en inwoners. Dit onderdeel  is gekoppeld aan burendag. 16/7: Burendag is op 28/9. School, politie, woCom e.a. zijn aangesloten. Project loopt. Tijdens Burendag tevens opzet talenten in debuurt  ontdekken en benutten.

Mariette Claessens

 

 

 

 

11.

• Pilot wijzigingen in toewijzingsbeleid opzetten en uitvoeren

W

2019

18-1: Verhuurmakelaars wijktafel Cranendonck wijzen gezinswoningen met voorrang aan gezinnen toe v.a. 1-12-2018. In dec 2019 volgt evaluatie of de maatregel effect heeft gehad voor de leefbaarheid. 18-6: in 2019 3 gezinswoningen met totaal 6 kinderen 9 kinderen in 4 gezinnen gehuisvest.

Marion Vereijken

 

 

 

12. Verborgen armoede (sociaal isolement) inwoners tussen 20 - 50 jaar

• Huiskamer ook benutten voor deze doelgroep

I

2018

Vrijwilligers van de huiskamer en bewoners betrekken. Project van maken.

Mariette

 

inwoners / vrijwilligers Huiskamer

 

13.

• Bekendheid geven aan het gemeentelijk Stimuleringsfonds .

G

2019

Mogelijkheden communiceren; 120619 Presentatie vindt in juni 2019 plaats.

Claire/ Anne Meijer/ Mariette

 

 

 

 

14. Leerlingen aantal van de basisschool

• Ingezette positieve lijn voortzetten en Imago school verbeteren

G/S

Doorlopend

110219: o.a. Nieuwe gezinnen informeren; nieuwe logo. Contact gelegd vanuit gemeente met SKOZOK.Aantallen anderstaligen Cranendonckbreed geinventariseerd.

Henk Kamps / Mariette/ directrice school 12062019 Insteek: wordt onderdeel van het Welkomspakket dat vanuit actiepunt 6.

 

15. Onzekerheid over de toekomst van de kerk en pastorie

• Aanhaken op landelijk beleid en leren van goede voorbeelden

G

2019-2025

110219: gemeld als project Versnellingsteam .Nieuwe stagiaire vanuit de provincie is hiermee aan de slag als studieopdracht. Kerk blijft kerk, pastorie bestemming is in handen van het kerkbestuur.

Bram Daamen/ Project kern Schoot

 

 

 

16. Vervoer en bereikbaarheid voor ouderen tussen de kernen van Cranendonck

• Onderzoek (Cranendonck breed) voor inzet dorpsauto, Stumobiel, Max-mobiel

G/SM

2019

Contact leggen met Willemien, project Budel

Mariette Claassen

 

 

 

Openbare ruimte

17. Inrichting Grootschoterweg

• Evaluatie maatregelen Grootschoterweg 

S/G

Najaar 2018

Laatste gedeelte her in  terichten Gr.Schoterweg (molen tot kerk pakken we op. Bloembakken worden lager en ιιn weg.

Jozef van Asten

 

 

 

en voorzieningen

18. Parkeerproblemen

• Bij storend parkeergedrag elkaar aanspreken of Buurtbemiddeling inschakelen

Allen

Doorlopend

Buurtbemiddeling is inmiddels beschikbaar.

Jozef van Asten

 

 

 

 

19.

• Beleid parkeren in voortuin afstemmen.

G/W

2019

21-1: APV en huurovereenkomsten afstemmen.17/6: Nadruk op naleving huurcontract woCom.

Jozef van Asten

Birgit

 

 

 

20. Hondenoverlast

• Elkaar aanspreken en onthaalteam betrekken (onthaalteam bestaat niet meer)

I

Doorlopend

Buurtbemiddeling is inmiddels beschikbaar.

Cordaad

 

Inwoners

 

 

21.

• Nieuwe bordjes plaatsen vanuit gemeente en Handhaving inzetten

G

2019

bordjes door Thomashuis en samen met bewoners.16-4: Mariette krijgt stagiaire ter beschikking om initiatieven mee op te zetten,waaronder dit item.

Eddy Dupreι/ Mariette

 

 

 

 

22. Ontbreken van een dorpskern

• Kern Schoot (voorheen plan ARK) visueel verbinden met huiskamer

G/W/S

2018-2021

Betrekken in uitwerking plan Kern Schoot

Bram Daamen

 

 

 

 

Ontbreken van een pinautomaat

• Blijven inzetten voor een mobiele pinautomaat, zoals in Maarheeze

S

2019

 

 

 

Sterk Schoot

 

 

23. Overlast door illegale dumping bij containers bij de Plus

• Camera's installeren vanuit Plus zijde (in overleg met Plus)

S evt G

2018

16/7 camer's is een te zwaar middel. Er wordt gewerkt aan een alternatieve oplossing.We gaan wekelijks opruimen.

Guus Zabel

 

 

 

 

24.

• Gemeente zoekt mogelijkheden voor handhaving illegale dumping

G

Doorlopend

080219 :Is opnieuw aangekaard. Guus neemt het mee in het zwerfafval project met nogmaals camera’s als hulpmiddel toepassen. 16-4: Project zwerfafval wordt 2e kwartaal . . 16/7: Camera's is een te zwaar middel. We zoeken naar alternatieve oplossing.We gaan wekelijks opruimen

Lise-Marie Bom/Guus Zabel

 

 

 

 

25. Mobiliteit bevorderen van bewoners met hulpmiddelen (rolstoel/rollator/stok)

• Dorpsschouw houden en kritisch kijken naar bestrating

G/SM

2019

Mariette heeft een werkgroep bij elkaar. Dorpsschouw kan plaatsvinden met Henk Bruekers vanuit gemeente.

Henk Bruekers  en Mariette Claessens

 

 

Woningen en

26. Huurbezit woCom is eenzijdig

• Verkoopbeleid van woCom herzien

W

2018

18-1: Streefportefeuille wordt in febr/maart met gemeente overlegd. Onderzoek naar mogelijkheden sloop/nieuwbouw is ingezet en maken onderdeel uit van de prestatieafspraken 2020.

Marion Vereijken, Ankie Verspeek

 

woningvoorraad

27.

• Onderzoek naar mogelijkheden sloop met nieuwbouw huur/koop

W

2018-2019

18-1: Streefportefeuille wordt in febr/maart met gemeente overlegd. 16-4: gemeente vooralsnog niet akkoord met streefcijfers voor Cranendonck. Onderhandeling loopt. Overeenstemming. Geen verkoop voor nieuwbouw gezien grote behoefte Cranendonck breed.

Petra Hoffman

Marion Vereijken, Ankie Verspeek

 

 

28. Te weinig geschikte nultredenwoningen

• Woonbehoefteonderzoek gericht op Budel-Schoot

G/W

2019

16-4: vooroverleg behoefteonderzoek op 7-mei met Dorpsraad. Document gereed. Presentatie van de uitkomst 21 oktober.

Petra Hoffman

Marion Vereijken

 

 

 

29.

• Nieuwbouw

W

2019-2022

17-1: In mei 2019 ligt er een meerjarenplanning

Petra Hoffman

Marion Vereijken

 

 

 

30.

• Renovatie in de woningen in de Poel

W

2019-2022

21-1: Naar aanleiding van het woonbehoefteonderzoek en de streefportefeuille van woCom wordt hier een plan van aanpak voor gemaakt. 30-3: Bij de renovatie van de Poel worden bij diverse woningen de badkamer aangepast. Renovaties van de Poel zijn klaar.

Petra Hoffman

Marion Vereijken

 

 

 

31. Verloedering van leegstaande gebouwen

• Continueren van aandacht voor leegstand/verloedering

G

Doorlopend

29-1: studenten voerden een onderzoek uit en presenteren dit aan de Dorpsraad q1. 16-4 Nieuwe stagiaire op opdracht vanuit provincie. Loopt. Plan Schoot poditief beoordeelt door college, nog enkel voorwaarden gesteld, deze worden uitgewert. In december presentatie van plannen.

Bram Daamen/RO/ provincie stageopdracht

 

 

 

32. Voortuinen zijn slecht onderhouden

• Continueren woCom handhaven/aanspreken op eigen verantwoordelijkheid

W

Doorlopend

18-1: Mieke van Eerd (W) doet verslag elk kwartaal over aantal kwesties die spelen, de aard van de kwestie en wat voor maatregelen genomen worden.

17/6: Opstarten projectje samen tuinen onderhouden; Birgit en Mariette werken hierin samen.

Marion Vereijken, Birgitte

 

 

33.

• Oppakken met Burgerinitiatief NL Doet

I

2019

jaarlijks combineren met burendag

Mariette enthousiasmeert

 

 

 

 

34.

• Aandacht voor bekendheid aan "Schoot voor elkaar"

I/S

2019

Continu door middel van facebook, mond op mond reclame, dorpsraadvergaderingen.

Mariette

 

 

 

 

35. Te weinig woningen beschikbaar voor de jeugd in Budel-Schoot

• Woningen in de Poel die niet geschikt gemaakt worden voor senioren, beschikbaar stellen voor jeugd

W

2019

30-3: 2e kwartaal 2019 voeren we een woningbehoefteonderzoek uit samen met gemeente en Dorpsraad (is nog voorstel). Woningen zijn passend gemaakt voor ouderen.

Petra Hoffman

Marion Vereijken

 

 

 

36.

• Pilot 2019/2020 voor het bevorderen van de doorstroom van ouderen opstarten

G/W

2019/2020

18-1: Onderzoek is bij woCom gaande samen met gemeente en Bewonersraad De Pan. Eerst concept gereed. Vaststelling wordt 3e kwartaal 2019 verwacht. Ziekte projectleider woCom.Jeroen van Leest.

Petra  Hoffman, Claire Haarmans

Marion Vereijken, Jeroen de Leest

 

 

37. Woningen voldoen niet aan de huidige eisen

• Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid worden uitgevoerd conform het duurzaamheidsbeleidsplan (routekaart) van woCom

   en (duurzaamheids)beleid gemeente. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd.

 

G/W

Doorlopend

18-1: Streefportefeuille wordt in febr/maart met gemeente overlegd.

Sascha herzberg

Marion Vereijken, Niels Arts

 

 

38. Particuliere woningen toekomstbestendig maken

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor een blijverslenig of een andere variant

G

2020

29-1:Staat op LTA gemeente voor 2020. Informatie blijverslening en duurzaamheidslening bij SVN angevraagd.

Petra Hoffman

 

 

 

 

G= Gemeente, SM= Sociaal makelaar, S=Sterk Schoot, I=Inwoners, W= woCom